Parlementaire gemengde commissie over hervorming van kansspelen tweede verslag

By Editor

De Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod bevat de implementatie in Nederland van de ‘dertiende’ richtlijn op het gebied van het vennootschapsrecht.

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van een Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Kamerbrief met reactie op verslag van de Europese Commissie over de evaluatie van verordeningen gewasbeschermingsmiddelen en maximale residulimieten. Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het verslag van de Europese Commissie over de evaluatie van Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2020 Openen/sluiten 2016Z13967 Verzoek bij regeling van werkzaamheden d.d. 5 juli 2016 - G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid Rappel brief over de motie inzake uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (34362, nr. 21), te ontvangen vóór de stemmingen van donderdag 7 juli Parlementaire voorbereiding van de wijzigingen aangebracht bij de herziening van artikel 167 van de Grondwet van 6 januari 2014 Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-1743/1 Deze maand beslist de Ministerraad over het Wetsvoorstel kansspelen op afstand en de brief over de hervorming van het loterijstelsel: “de loterijbrief”. Daarna kan het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Het is nog steeds de bedoeling van Staatssecretaris Teeven om dit voor de start van het zomerreces op 4 juli a.s. te doen. We moeten […]

Ten eerste, ons amendement nr. 5 gaat over een hervorming van de belasting op kansspelen. Daarbij voeren wij een belasting van 4 procent in op de omzet. Dat geld gebruiken we dan in amendementen nrs. 74, 75, 77 en 78, waarbij we extra budget inzetten om de wachtlijsten weg te werken in jeugdhulp, VAPH, rvt en cgg.

commissie – vergadering 23 januari 2019. Merlier Vera. De voorzitter Hilde De Sutter is ziek. Vera De Merlier, ondervoorzitter van de 2de commissie, opent de commissievergadering om 18u05 en geeft het woord aan gedeputeerde Leentje Grillaert om de geplande toelichting en extra uitleg over de Leopoldskazerne aan het eind van Het verslag van de gemengde parlementaire commissie Fiscale hervorming heeft donderdag voor wrijvingen gezorgd binnen de meerderheid. De liberalen en Etienne Schouppe (CD&V) onthielden zich samen De heroprichting van het Belgische leger na de Tweede Wereldoorlog: de werkzaamheden van de Gemengde Militaire Commissie 1946-1948. Harald Nilens. Download PDF.

Blz. 1: "Overeenkomstig de verklaring tot herziening van de Grondwet van 7 mei 2010 (Belgisch Staatsblad 7 mei 2010) is de tweede volzin van paragraaf 2 van artikel 167 van de Grondwet voor herziening vatbaar.Artikel 167, § 2, van de Grondwet regelt de instemming met verdragen die betrekking hebben op federale aangelegenheden.

Dec 07, 2017 · 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad. Nr. 1070 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. Vastgesteld 7 december 2017. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brief van 30 november 2017 inzake de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 11 en 12 Betreft: Verslag van de Commissie. Deel 1. XXXIIe Verslag over het Mededingingsbeleid 2002. Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2003) 467 def. _____ Bijlage: SEC(2003) 467 def. COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Brussel, 25.4.2003 SEC(2003) 467 definitief. VERSLAG VAN DE COMMISSIE. Deel een. XXXIIe Verslag over het De Europese Commissie zou op grond van artikel 7 van de welzijnsrichtlijn voor varkens (2008/120/EG) op basis van een EFSA-advies (European Food Safety Authority) (moeten) komen met een rapport over diverse huisvestingsaspecten, waar nodig vergezeld van passende wetgevingsvoorstellen, ter verbetering van het welzijn in de gehele EU.

aangegaan en die over verschillende jaren lopen. Conform het engagement worden de saldi overgedragen naar het jaar daarop. 3. Financiën Rapportering financieel beheerder over 2018 Kennisneming De financieel beheerder geeft toelichting bij zijn rapport over 2018 aan de hand van een powerpoint. Die wordt nog bezorgd aan de leden.

Apr 05, 2016 · Verslag vergadering Commissie 4 van 5 april 2016 4 / 4 aanpalende bewoners. Kan de dienst RO en eventueel de verantwoordelijke projectcoördinator bij De Ark ons toelichting geven op deze commissie van de planning van de werken en de stand van zaken omtrent dit dossier aub. Apr 15, 2018 · In artikel 300, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 5 mei 2014 en 4 mei 2016, worden de woorden "behoudens de uitoefening van het beroep van advocaat en van notaris en de bezigheden die hun daardoor geoorloofd zijn" ingevoegd tussen de woorden "als de werkende rechters" en de woorden ", met uitzondering van :". Art. 9

Mijn fractie ziet wel een dilemma. Op het internet kom je niet alleen de officiële proef van Holland Casino tegen. In de nota naar aanleiding van het verslag bij dit. wetsvoorstel heeft de regering reeds een aantal vragen van mijn fractie met betrekking tot illegale aanbieders van kansspelen op het internet beantwoord.

Senesael, over de hoorzittingen over de evaluatie van de hervorming van de civiele veiligheid : nr. 964/1. Propositions Voorstellen Autorisation d'impression Toelating tot drukken 1. Proposition de loi (Mme Anja Vanrobaeys et M. Joris Vandenbroucke) relative aux pensions complémentaires des …